Project Member

Naoko Fukami (Principal Investigator, JSPS Cairo Research Station)

  • Wakako Kumakura(ILCAA)
  • Satoru Nakamura(The University of Tokyo)
  • Takenori Yoshimura(Daito Bunka University)
  • Katsumi Shishido(Kagoshima Prefectural College)
PAGETOP