Project Member

Naoko Fukami (Principal Investigator, JSPS Cairo Research Station)

  • Wakako Kumakura (Keio University)
  • Satoru Nakamura (The University of Tokyo)
  • Susumu Sato (Kanazawa Seiryo University)
  • Takenori Yoshimura (Daito Bunka University)
  • Katsumi Shishido (Kagoshima Prefectural College)
PAGETOP